معرفی نظام آموزشی پیش دبستان

اهداف برنامه : 

تربیت دانش آموزان بر مبنای ویژگی های این گروه سنی و اهداف حداکثری مد نظر در طرح(به شیوه بازی محور و بر مبنای گرایش ها و ویژگی های رشد کودک 6 ساله)

چکیده طرح:

باتوجه به ضرورت تلفیق فعالیت های آموزشی و تربیتی جهت دستیابی به دانش آموز خروجی طراز جمهوری اسلامی ایران و توجه ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به این امر، کار مطالعاتی بر روی طرح نظام آموزشی پیش دبستان از سال93 آغاز گردید که مبنای اصلی طرح حدیث پیامبر اکرم(ص) در خصوص تربیت اسلامی می باشد ( 7سال اول فرزند امیر،7سال دوم مطیع و7سال سوم وزیر است) لذا با نظر به اینکه دانش آموزان پیش دبستان در گروه سنی 7سال اول می باشند برنامه های این دوره سنی می بایست به گونه ای طراحی شود که حس پادشاهی و امیری را ( در حوزه گرایشات و تمایلات این رده سنی) در دانش آموز ارضاء کند.


اعضای کار گروه طراحی نظام:

یک گروه مطالعاتی 7نفره ماموریت شناسایی گرایش ها و ویژگی های رشد دانش آموزان و تعیین موضوعات مهم جهت تدوین بازی و فعالیت را عهده دار هستند.

 

روش طراحی و اجرای کار:

روش طراحی کار و اجرای کلاس به صورت بازی محور می باشد به گونه ای که تئوری بازی ها و شیوه بازی توسط اعضای کارگروه طراحی می گردد و آموزش به صورت کاملاً غیر مستقیم و از طریق بازی صورت می گیرد و مربی یکی از هم بازی ها (دانش آموز )تلقی می شود و “باید و نباید  “به هیچ وجه از سوی مربی مطرح نمی گردد و مربی آموزش دهنده مستقیم نیست حتی در فعالیتهایی نظیر ساخت کار دستی،  بلکه از طریق بازی و نقش،  جریان کار و آموزش منتقل می شود.

روش طراحی بازی ها:

بازی ها تلفیقی از فعالیت های حرکتی و فکری و مهارتی است که با توجه به اهداف حداکثری برخی قواعد حیات،  دانش آموز در این گروه سنی می بایست با آن مواجه شود، و جریان بازی باعث تقویت برخی مفاهیم نظیر: درک محبت و مهربانی مادر، درک قدرت و حمایتگری و دانایی پدر، تجربه میل به همبازی داشتن، دریافت محبت به پیامبر اکرم(ص)به عنوان مهربان ترین پدر بزرگ عالم، تجربه میل به کنجکاوی، تجربه میل به استقلال طلبی، میل به خوردن، میل به بازی کردن و... می گردد. بازی ها به گونه ای خلاقانه طراحی می گردد که میل به انتخاب گری دانش آموز را فعال کرده و از طریق فرایندهای طراحی شده بی عارضه، باعارضه کم، با عارضه زیاد، منجر به تحریک  و  تقویت قدرت تفکر و تعقل در دانش آموزان می گردد.