بازیکده ی طبیعت: بازی با شن با هدف تقویت مهارتهای دست ورزی و ایجاد خلاقیت در کودکان

 

 

 

 

بازیکده قصه و نمایش: نمایش مادربزرگ مهربان با هدف آشنایی با سوره حمد به همراه ساخت تسبیح و سجاده